0
0 z/m

kombinace y

yjy jyj hyh hyh jyj lyl kyk kyk lyl kyk jyj yjy jyj yhy hyh yly kyk hyh ůyů yly yhy yjy hyh yhy yjy yůy yhy yly yjy kyk yly hyh yůy yůy yhy hyh yly