0
0 z/m

těžší y, g, h

hgy hy hyg yh h h hyg hg gyh ygh yhg g hyg gy g gyh hy gyh h y hg gyh y hg hg g h hg hyg yhg hyg hg hgy yhg hg g hg hyg hg y yhg gy hg yg hg hg g y hg