0
0 z/m

těžší u, y

yu yu uuu yyu uyu uy yuy uuy uuu uyy uyy uu uyy uuu yuy uuy yu uy uuy yyu uy yu yuu yuu uy u u yuu uy uy yu uyu yyu uy uuy yuy uyy yu uuu uy uy uyu uyy