0
0 z/m

těžší r, t, y

try y ty ryt y ryt ty y yrt t tyr tyr y yt yt yt y r ytr y r try yr rty yt yrt yrt ryt ytr r ty ytr try ty ryt try y y y y ry r yt rty try yt ry y ytr