0
0 z/m

těžší r, t, y

ryt r yt ytr rty y yrt y ryt ry r rt tr yrt ty ryt yt ty tr ytr y rty ryt yr rty yt y t yr y y yt ry yt y y y tr yt tr rty y y ry rty yt yrt yrt ytr t