0
0 z/m

základní r, u, t, y

yr yrt t u ury uy try ru uyt rty uyr ruy uyt rty tur yut utr uty ruy tyr uyr uty rut y ury uy rut try tru try uyr uyt t y ruy ut tuy tur ytu rtu ury u