0
0 z/m

těžší i, k

iik iik kkk ikk kkk ki k i ki ki kik iik ii kii i kkk kk iik kik kii iki ikk ik i ikk kkk k ki kik kii k kik ki kii iik i iik kik iii iik kkk ii ik k