0
0 z/m

základní e, i, k

ki ik k ei k ik ki i ei e ei i e ie ei e i ei ei k e ie e ik ke ki ke i ik e i e e ie ki ie e ki ke e e ki ei i ei ie ki ei k ei k ek e i i ie ki i ki