0
0 z/m

základní e, i, k

i e ei e ki ei i ke ik e i ke ei ek ke ke ei ei k ie ei i ke ei e k e ie i e ei ik ik e e e ke ki k ki e e ki i e ie e e ki ki ke ei e k i ei k i k ei