0
0 z/m

těžší e, i, k

kei ek k k ei ek i eki eik k ik ek i ik ei kie ie kei ie ike i eik ie ie ie eki ike ei ike ik i i ie ei k ek kie ik e iek i ke eik iek eik ie i ke ei