0
0 z/m

těžší e, i, k

i ike k ei ek eki ik ei eki ie ek ek e ei e i eik ike ike ik ie ei e ie iek ki eki e ike ie k kie ike ike ik ie i kei ek e ike ei ek ie ke ei ki ie k