0
0 z/m

základní e, d, k

d ek ke ke ed d e d de dk kd kd k d de dk ed e ke ke e e d ke dk ed ek d ek dk ke k ek dk ke ke e e k e ek dk ed dk dk de de ek e ke d dk e ed ed ed ke