0
0 z/m

těžší e, d, k

e ekd e ke ked kd e kd kde ked ked ed ked d de ked edk edk de ek dek edk kd ke de ked dek ked d d de ked ked ked ek e ked ed e dek kd e ke d ked ek ked