0
0 z/m

těžší e, d, k

ke e e kd ked de ked ekd ekd ekd ed ekd ek k dek ekd dek dke d dek ked ed ed d ke ked dek ek k d dek dek ke k e ked dek e dek ed ed ke ked kd kd ke ke