0
0 z/m

těžší w, o

www ooo wow w o oo www owo oo wwo w wo o www ow w oww owo wow www oo wo ow ow wo w wow wow www wo oow o woo oow wo o wwo w owo wo owo ow wo owo oow ow