0
0 z/m

základní q, w, o

oq oq q q qw wq qo oq qw w oq ow ow ow qw w qo qo q ow ow oq oq wo oq qw qw w qo ow qw oq w qw o q wq ow ow o o w q ow wo o o ow wo wo o w q qo q wq qw