0
0 z/m

těžší o, p

opo p o ppp ppo po op op pop pop pop ppo poo ppo poo pop po poo opp p pop poo pp op po poo ppo po pop opp pop p pop op ooo o pop poo opp ppp po ppo opo