0
0 z/m

těžší v, m, f

vmf vfm vm vfm fmv fv m mv mf mfv m vfm fv f vf mf mfv mv mv fv fv vfm mv vfm mf vfm vmf mfv mfv v mfv vfm fv mv mfv v vfm f m mv mvf f vfm fv mvf vfm