0
0 z/m

těžší v, m, f

mfv vfm vfm f f m m vmf mv vfm fv mvf vmf mfv mf vfm fm mv fv vfm vm fv mf mf vfm mfv mv vmf f mv vfm mfv fm fmv mf m fm fv mf fv vfm vf mv vmf fm fmv