0
0 z/m

základní b, v

bb bb b vv vb vvv bv vvv bb vv vvv bb vv vb bbb b b vb v bv bb vv bb b v vv bb vvv vv bbb vvv bv v vvv b b b b vvv bbb b vvv bb bv b bbb vv v bbb bb v