0
0 z/m

základní b, n, v

bv vn bn bv b v bv nv vn bv b b vb vn v vn vn nb n bv bv bv vb v vn vn vn n bn v vn vb n vb bv v nv nb nb v v n vn n n vn b bn v vn vb vb nv vb b b bv