0
0 z/m

slova 1

, chlubit poctivost chleba , pochvala pochvala slechy chlubit poctivost ochota poctivost ochota chlubit sluch sluch ochota sluch , , poctivost chlubit