0
0 z/m

kombinace x

exe axa sxs exe xdx sxs xfx sxs rxr axa xsx xfx xwx fxf exe exe xwx exe exe xwx xdx sxs xsx xfx xax xsx xrx xdx xwx xrx sxs fxf axa xwx exe xfx axa rxr