0
0 z/m

kombinace ý

jyj jyj yhy yly jyj kyk yjy kyk jyj yly kyk jyj yly yjy yly jyj yhy yůy yly hyh yly yhy jyj jyj yly yjy yjy jyj jyj yjy lyl yly yůy yjy yhy jyj kyk