0
0 z/m

těžší ú, p

úpp úpp púú ppp úúp úúp pú púp púú púp úpp pp úpp úpp úpp úúú pp ú púú úúú púú úúp úúp pú ppú pp ppp úpú úúú ppp