0
0 z/m

těžší ň, ó

ňó óó ó óóň ó óňó ňó óóó ňň ňň ňóó ňó óňó ňň óóň óňó óóó óňó óóó óóó óóň ňňň óňó ňňň óóó