0
0 z/m

těžší ň, ó

óňó óňó ó ňóó óóó ňóó ňó ó ňóó ňňň óó ňó óňó ó ňňň ňóó óóó óň ňó ó óó óóó ňóň ňóó ó óňó