0
0 z/m

základní 3, 9, w, o

w39 o93 9o 39 w wo3 93 93o w 3w9 93 wo3 3w9 w 9wo 39 9w 3wo wo3 wo9 wo9 3wo 9w 9wo 9o3 93o o9 93o 3ow 39 9wo o93 3ow 3wo 93 w39 ow9 3w9 9o3 3ow 3w9 93o