0
0 z/m

těžší 3, 9, w, o

9ow3 w3o w39o ow3 o w3 3o9 93ow 9w3o 9w3o wo39 3w 3w9 o9 o9w3 3wo9 9ow3 3w ow3 o9w3 3wo9 ow3 3wo9 o9w3 39wo o39w 39o ow93 39wo 93ow o39w o9 93wo wo93