0
0 z/m

základní g, h, f

hg hf hf gh fh hf hf f hg fh gh gf hf fh f gh gh g fh gf g f fh gh hf f hf gh gh h h fh g g gh gf hg fh hf gh gf f h g hg gf g gf hg hf gh hf fh gf hg